261

 

دکتر شهرام پوردیهیمی، استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

           یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 17                    

 

در وی روم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

 

به نشانی :

https://vroom.um.ac.ir/faru