با عنايت به نزديك شدن به ايام ماه مبارك رمضان كلاس هاي آموزشي ساعت 18 در ماه مبارك رمضان نيم ساعت زودتر در ساعت 17:30 الي 19 برگزار خواهد شد.

ramezan