g1

میزگرد آنلاین تخصصی میراث معماری مدرن و تطبیق کاربری میراث صنعتی مشترک ایران و آلمان با میزبانی دانشگاه آخن آلمان و دانشگاه تهران در روز بیست و یکم فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد. این برنامه به عنوان دومین جلسه از سلسله نشست های میراث معماری مشترک ایران و آلمان، با سخنرانی اساتید معماری دانشگاه آخن، دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین برخی معماران حوزه تطبیق کاربری با محوریت میراث صنعتی مشترک ایران و آلمان برگزار شد.

g2