نخستين كمپ مستند نگاری ميراث معماری مدرن ايران در محل انبار شماره 1 شركت نفت در مشهد با همكاری دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد و دوكوموموي ايران (نهاد بين‌المللی مستندنگاری و حفاظت از آثار معماری مدرن و معاصر) و با حمايت سيپا (كميته بين المللی مستند سازي ميراث فرهنگی) و مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت برگزار گرديد.

که خبر این کمپ در وب سايت CIPA جهانی نیز در لینک زیر pngtree-down-arrow-image 1288833 نمایه گردید.

https://www.cipaheritagedocumentation.org/documentation-of-modern-architectural-heritage-in-iran

 cipa