ردیف

تاریخ

روزهفته

تعداد دانشجو

استاد

نام درس

 

ساعت

۱

۱۳۹۹/12/۲

شنبه

10

دکتر بحرینی

روش ها و فنون طراحی شهری 1

 

۱۰

۲

۱۳۹۹/12/۵

سه شنبه

10

دکتر بحرینی

مبانی نظری طراحی شهری

۱۴
۳

۱۳۹۹/11/۴

شنبه

10

دکتر معروفی

مبانی تجدید حیات شهری

۱۴