ردیف

تاریخ

روزهفته

تعداد دانشجو

استاد

نام درس

ساعت

۱

۱۳۹۹/12/۵

سه شنبه

10

دکتر وفامهر

تکنولوژی و مباحث فنی ساختمان

 

۱۰
۲

۱۳۹۹/12/۲

شنبه

10

دکتر مهدیزاده

روش تحقیق در طراحی معماری

۱۴