با سلام و آرزوي سلامتي

پيرو درخواست هاي دانشجويان و با هدف بهبود كيفيت پیشنهاده های (پروپوزال) طرح نهايي مقطع کارشناسی، زمان تحويل پیشنهاده ها در سامانه vu2.um.ac.irبرای گرايش هاي معماري و شهرسازي تا پایان وقت اداری دوشنبه ۹۹/10/۸ تمديد مي شود.

گروه آموزشي معماري و شهرسازي