همه برنامه ها به علت رعایت پروتکل های بهداشتی بیماری کوید۱۹ در وی روم دانشکده به نشانی زیر برگزار می شود.

https://vroom.um.ac.ir/faru

pw99