دروس دانشجویان ترم یک شهر سازی مقطع کارشناسی

نام درس

لینک

بیان معماری

https://webinar4.um.ac.ir/course-207136

مبانی شهرشناسی

https://webinar4.um.ac.ir/course-207137

جغرافیای شهری

https://webinar4.um.ac.ir/course-209369

هندسه احجام و پرسپکتیو

https://webinar4.um.ac.ir/course-207138

 

توجه داشته باشید ممکن است این دروس در سرور وبینار 1 ارائه گردند.

دانشجویانی که ثبت آنان کامل نشده است لطفا به صورت مهمان(guest) وارد کلاس شوند.

دروس دانشجویان ترم یک معماری مقطع کارشناسی

نام درس

لینک

بیان معماری ۱

https://webinar4.um.ac.ir/course-206891

مقدمات طراحی معماری ۱

https://webinar4.um.ac.ir/course-206892

ایستایی

https://webinar4.um.ac.ir/course-206894

مصالح ساختمانی

https://webinar4.um.ac.ir/course-206895

 

توجه داشته باشید ممکن است این دروس در سرور وبینار 1 ارائه گردند.

دانشجویانی که ثبت آنان کامل نشده است لطفا به صورت مهمان(guest) وارد کلاس شوند.