آقای علی خدابخش رتبه ۱ هنرهای ساخت و معماری

آقای امیر سجاد غلامیان ۲ مهندسی شهرسازی

آقای مهرداد جوان بخت رتبه ۴ مهندسی شهرسازی

آقای محمد جواد گلی رتبه ۶ مهندسی شهرسازی

خانم حانیه قاسمی رتبه ۷ شهرسازی-طراحی شهری

آقای هومن طاهریان رتبه ۷ شهرسازی-طراحی شهری

آقای محمد فرجامی رتبه ۱۰ هنرهای ساخت و معماری

 

rtb