jcor

در اولین روز کاری سال ۱۳۹۹ در دانشکده معماری و شهرسازی جلسه ای باحضور جناب آقای دکتر طاهری ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و جناب آقای دکتر قهرمانی مدیرگروه معماری و شهرسازی و کارمندان دانشکده جهت چگونگی پیشبرد اهداف دانشکده در ایام مبارزه با ویروس کوید ۱۹ برگزار گردید در این جلسه مقرر گردید که دانشجویان جهت پیگیری اموردانشجویی خود در ایام فاصله گذاری هوشمند  اجتماعی به صورت تلفنی با پرسنل دانشکده تماس گیرند.

لذا خواهشمند است دانشجویان محترم جهت ارتباط تلفنی در خصوص مسايل و موضوعات خود تنها با حوزه مربوطه تماس حاصل نمايند.

 

رئیس اداره آموزش سرکار خانم نادری ‍پور :  ۳۸۸۰۶۸۲۳

کارشناس گروه معماری و شهرسازی سرکار خانم اکبری : ۳۸۸۰۶۸۲۱

کارشناس پژوهشی سرکار خانم فاضلی : ۳۸۸۰۶۸۰۶

رئیس اداره امور عمومی دانشکده جناب آقای سلیمی :  ۳۸۸۰۶۸۱۰

مسئول امور رایانه دانشکده آقای رحیمی : ۳۸۸۰۶۸۲۰