با عنايت به قرارداد بيمه حوادث دانشجويي كليه دانشجويان دانشگاه از بدو ثبت نام تا پايان تسويه حساب در صورت بروز هرگونه حادثه اي فارغ از قيد مكان (شامل كليه حوادث رخ داده در خارج از دانشگاه) مشمول مفاد اين قرارداد بوده لذا خواهشمند است دستور فرمايند به نحو مقتضي به دانشجويان شاغل به تحصيل و مسئولين محترم مربوطه در دانشكده ها و مديران محترم دانشگاه اطلاع رساني شود كه در صورت بروز هر گونه حادثه اي به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند

  001

  002