همان طور كه مستحضر مي باشيد مطابق آيين نامه هاي وزارت عتف، درخواست هاي تمديد سنوات دانشجويان مقطع كارشناسي و دكتري تخصصي از نيمسال سيزدهم و دانشجويان مقطع دكتراي عمومي دامپزشكي ورودي ۹۵ به بعد از نيمسال هفدهم و همچنين مقطع كارشناسي ارشد از نيمسال هشتم به بعد، لازم است در سامانه سجاد وزارت عتف ثبت گردد و همكاران محترم دانشكده درخواست هاي دانشجويان را از طريق همان سامانه تاييد و يا رد مي كنند. در اين راستا و در جهت به جريان افتادن درخواست هاي تمديد سنوات اينگونه دانشجويان، خواهشمند است نامه پيوست 001 thumbدر سربرگ دانشكده توسط اساتيد محترم راهنما تهيه شده و پس از آن مهر كردن نامه در هنگام ثبت درخواست در سامانه سجاد توسط دانشجويان بارگذاري گردد.