زمان تحویل پروژه ها از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۲ خواهد بود.

دانشجویان محترم می بایست علاوه بر تحویل مدارک در بازه تعیین شده در سامانه آموزش مجازی VU نسبت به بارگزاری  فایل شیت های نهایی به صوت PDF اقدام نمایند.

 

ورودی

تاریخ

درس

استاد درس

۹۸

۱۲ بهمن ماه

کارگاه شهرسازی ۴

دکتر دانشپور

۹۹

۱۰ بهمن ماه

۷ بهمن ماه

کارگاه شهرسازی ۲

شناخت و تحلیل فضای شهری

دکتر قلندریان

دکتر قهرمانی – خانم مهندس علیخانی

۱۴۰۰

۱۲  بهمن ماه

مبانی طراحی ۲

خانم مهندس علیخانی

۱۴۰۱

۱۳  بهمن ماه

۱۰  بهمن ماه

بیان تصویری برای شهرسازان

مهارت های ترسیمی برای شهرسازان

مهندس  انزوایی

خانم دکتر موسوی نیا