فرم پیشنهاد" موضوع پایان نامه" (فرم شماره یک )  و فرم "کاربرگ شماره یک"  را از سایت دانشکده  به آدرس https://faru.um.ac.ir/images/150/forms/arshad-forms/form11.doc دریافت و پس از تکمیل و امضاء استادراهنما حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ به کارشناس پژوهشی دانشکده (خانم فاضلی) تحویل نمایید.