فرم "پیشنهاد پایان نامه" (فرم شماره دو ) را از سایت دانشکده به آدرس https://faru.um.ac.ir دریافت و پس از تکمیل وامضاء اساتید راهنما و مشاور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸  تحویل کارشناس پژوهشی دانشکده نمایید.

https://faru.um.ac.ir/images/150/forms/arshad-forms/form2.doc