اصلاحیه اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی گرایش معماری و شهرسازی:

گرایش شهرسازی:

مهلت تحویل طرح نهایی در نیمسال جاری(اول 1399)، ازساعت 8 صبح ۹9/11/۱۹ تا ساعت23:59 دوشنبه مورخ ۹۹/11/۲۰ در سامانه vu2.um.ac.ir    گروه معماری و شهرسازی می باشد، لازم به ذکر است دانشجویانی می توانند در تاریخ مذکور طرح نهایی را تحویل دهند که فرم های ارزیابی روند پیشرفت طرح نهایی آنها مورد تایید استاد راهنما و گروه قرار گرفته باشد.ضمنا یک هفته قبل از تاریخ تحویل فرم درخواست قضاوت طرح نهایی را به گروه تحویل دهید.

گرایش معماری:

مهلت تحویل طرح نهایی در نیمسال جاری(اول 1399)، ازساعت 8 صبح ۱۹/۹۹/۱۱ تا ساعت23:59 دوشنبه مورخ ۹۹/11/۲۰ در سامانه vu2.um.ac.ir گروه معماری و شهرسازی می باشد، لازم به ذکر است یک هفته قبل از تاریخ تحویل فرم درخواست قضاوت طرح نهایی را به گروه تحویل دهید.