اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد − دانشکده معماری و شهرسازی

آدرس:
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد − دانشکده معماری و شهرسازی

تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۸۰۲

فکس: ۰۵۱−۳۸۸۰۷۰۶۶

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

نشانی پست الکترونیک ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای دکتر  طاهری:

j.taheri (at) ferdowsi (dot) um (dot) ac (dot) ir