رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد :

Drtaheri
دکتر جعفر طاهری (رئیس دانشکده معماری و شهرسازی)
استادیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :j.taheri[at]um[dot]ac[dot]ir
Taheri.CV